ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020 - 5:54:59π.μ.

banner468x60

19
Φεβρουαρίου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατηγορία Διάφορα

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων, που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη - μέλη από το 2018 και πρέπει να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες και οργανισμούς, χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αγγίζουν το 4% του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης (ή του Ομίλου Επιχειρήσεων).

 

Επίσης, θα παρουσιασθούν αναλυτικά μέτρα (σχέδια, πολιτικές, πρακτικές, κλπ.), που διασφαλίζουν την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και τη Διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταδίδονται και χρησιμοποιούνται από κάθε Οργανισμό. Τέλος, θα παρουσιασθεί η μεθοδολογία αξιολόγησης, καθώς και αντίστοιχα εργαλεία για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπίζονται τα σημεία που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis).

 

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Ι. Κυριαζόγλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων και τον νέο Κανονισμό (1. Data Protection and Privacy Management System, 2. DP&P Strategies, Policies and Plans, 3. Data Protection Impact Assessment, 4. Data Protection Specialized Controls και 5. Security and Data Privacy Audit Questionnaires).


Παράλληλα, εξειδικευμένος Νομικός, θα καλύψει και τη Νομική Διάσταση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναλύοντας τα κύρια σημεία και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Εισαγωγή - Βασικές Ανάγκες & Αιτίες

    Γιατί είναι απαραίτητη η προστασία δεδομένων
    Τι είναι ‘προστασία δεδομένων’
    Βασικοί όροι προστασίας δεδομένων
    Πώς λειτουργεί η προστασία δεδομένων
    Αιτίες προστασίας δεδομένων σε επιχειρήσεις

 

2. Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός ΠΔ

    Δικαιώματα ατόμων (λήθη, συγκατάθεση κλπ.)
    Γνωστοποίησης παραβιάσεων ασφάλειας
    Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων
    Πρόστιμα από μη συμμόρφωση
    Αρχές ποιότητας των δεδομένων
    Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

3. Σύστημα Προστασίας Δεδομένων

    Μοντέλο Διακυβέρνησης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Συνοπτική Περιγραφή Συστήματος Προστασίας Δεδομένων
    Ορόσημα Συστήματος Προστασίας Δεδομένων
    Φάσεις Συστήματος Προστασίας Δεδομένων

 

4. Φάση Α - Προετοιμασία Προστασίας Δεδομένων

    Βήμα A1: Ανάλυση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Βήμα A2: Συλλογή Νόμων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Βήμα A3: Ανάλυση Επιπτώσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Βήμα A4: Εκτέλεση Αρχικών Ελέγχων και Αξιολογήσεων
    Βήμα A5: Τεκμηρίωση Αναγκών Οργάνωσης Διακυβέρνησης Δεδομένων
    Βήμα A6: Τεκμηρίωση Δεδομένων
    Βήμα A7: Δημιουργία Προγράμματος Προστασίας Δεδομένων
    Βήμα A8: Δημιουργία Σχεδίων Εφαρμογής Μέτρων Προστασίας Δεδομένων
    Προϊόντα και Αποτελέσματα

 

5. Φάση Β - Οργάνωση Προστασίας Δεδομένων

    Βήμα Β1: Θέσπιση και Λειτουργία Οργάνωσης Διακυβέρνησης Δεδομένων
    Βήμα Β2: Συμμετοχή ανώτατης διοίκησης στην προστασία δεδομένων
    Βήμα Β3: Διατήρηση δέσμευσης εργαζομένων στην προστασία δεδομένων
    Βήμα Β4: Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας για την προστασία δεδομένων
    Βήμα Β5: Οργάνωση μέτρησης απόδοσης μέτρων προστασίας δεδομένων
    Βήμα Β6: Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος προστασίας δεδομένων
    Προϊόντα και Αποτελέσματα

 

6. Φάση Γ - Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας Δεδομένων

    Βήμα Γ1: Εφαρμογή Σχεδίων και Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων
    Βήμα Γ2: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Ταξινόμησης Δεδομένων
    Βήμα Γ3: Εφαρμογή Διαδικασίας έγκρισης για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
    Βήμα Γ4: Εγγραφή Βάσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    Βήμα Γ5: Εφαρμογή Συστήματος Διασυνοριακής Μεταφοράς Δεδομένων
    Βήμα Γ6: Ένταξη Προστασίας Δεδομένων σε Όλες τις Δραστηριότητες
    Βήμα Γ7: Κατάρτιση και Εκπαίδευση Προσωπικού
    Βήμα Γ8: Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Ασφάλειας Δεδομένων
    Προϊόντα και Αποτελέσματα

 

7. Φάση Δ – Διακυβέρνηση Προστασίας Δεδομένων

    Βήμα Δ1: Εφαρμογή Πρακτικών Διαχείρισης Χρήσης ΠΔ
    Βήμα Δ2: Διατήρηση Ειδοποιήσεων Προστασίας ΠΔ
    Βήμα Δ3: Εφαρμογή Πρακτικών Ποιότητας ΠΔ
    Βήμα Δ4: Εφαρμογή Πρακτικών Ελαχιστοποίησης ΠΔ
    Βήμα Δ5: Εφαρμογή Πρακτικών Αποθήκευσης και Καταστροφής ΠΔ
    Βήμα Δ6: Εφαρμογή Σχεδίου Υποστήριξης Αιτημάτων και Διόρθωσης ΠΔ
    Βήμα Δ7: Εκτέλεση Διαδικασιών Εκτίμησης Κινδύνων Προστασίας ΠΔ
    Βήμα Δ8: Έκδοση Αναφορών Προστασίας ΠΔ
    Βήμα Δ9: Διατήρηση Τεκμηρίωσης Προστασίας ΠΔ
    Βήμα Δ10: Εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης της Παραβίασης ΠΔ
    Προϊόντα και Αποτελέσματα

 

8. Φάση Ε – Βελτίωση Προστασίας Δεδομένων

    Βήμα Ε1: Εκτέλεση εσωτερικών ελέγχων προστασίας ΠΔ
    Βήμα Ε2: Εκτέλεση εξωτερικών ελέγχων προστασίας ΠΔ
    Βήμα Ε3: Εκτέλεση ειδικών αξιολογήσεων και μελετών
    Βήμα Ε4: Αξιολόγηση επιπτώσεων προστασίας ΠΔ
    Βήμα Ε5: Επίλυση κινδύνων προστασίας ΠΔ
    Βήμα Ε6: Έκθεση αξιολόγησης κινδύνων και αποτελεσμάτων προστασίας ΠΔ
    Παρακολούθηση Νόμων και Κανονισμών Προστασίας ΠΔ
    Προϊόντα και Αποτελέσματα

 

9. Η Νομική Διάσταση του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

    Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Προστασίας Δεδομένων
    Θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν την εταιρεία τους για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα ισχύσει σε όλα τα κράτη-μέλη από τα μέσα Μαΐου του 2018
    Θα είναι σε θέση να ελέγχουν, αξιολογούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (με ρόλους, σχέδια, πολιτικές και πρακτικές κλπ.)
    Θα αξιοποιήσουν ένα σύνολο πρακτικών υποθέσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων (data protection case studies), προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα βελτίωσης
    Θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μέτρα προστασίας δεδομένων για όλα τα εταιρικά δεδομένα (αδόμητα, δομημένα, οικονομικά, προσωπικά, κλπ.), επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, τα πιο ενδεδειγμένα για την Επιχείρησή τους
    Θα είναι σε θέση να υλοποιούν τεχνικές για τη βελτίωση της ποιότητας δεδομένων και την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Προστασίας και Ασφαλείας Δεδομένων και Πληροφορικής που έχουν εγκαταστήσει

 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσα στελέχη ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση εταιρικών δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού, κλπ.), στα στελέχη της Διοίκησης (ανώτατα Στελέχη, υπεύθυνους Λογιστηρίου, Διαχείρισης Προσωπικού, Marketing, Παραγωγής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συμμόρφωσης, Νομικής Υπηρεσίας, κλπ.), στα στελέχη ΙΤ, στα στελέχη Νομικών Τμημάτων και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον Σχεδιασμό, Έλεγχο και Αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.


ΕΙΣΗΓΗΤEΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ιωάννης Κυριαζόγλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με τεράστια εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής. Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής, με 42 έτη εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά, με πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα ειδικός σε θέματα Πληροφορικής.

 
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

    Εγχειρίδιο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»
    Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
    Σύστημα Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
    Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
    Βεβαίωση Παρακολούθησης
    Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

 

Εγγραφή στο σεμινάριο

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
210 8145 518
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    
Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Μιχαλακοπούλου 50 Αθήνα

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστηκε 153 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα