ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 - 11:35:09π.μ.

banner468x60

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 51
01
Νοεμβρίου

Aύξηση 18% στα οργανικά κέρδη παρουσίασε ο όμιλος της Attica Βank για το α' εξάμηνο του 2015.

Συγκεκριμένα, τα οργανικά κέρδη (προ προβλέψεων) ανήλθαν στα 41,1 εκατ. ευρώ, έναντι 34,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο, ενώ υπάρχουν προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 513 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2015.

 

Οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων, χωρίς την αφαίρεση των κεφαλαίων που θα προκύψουν από τις ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της τράπεζας.

 

Η άσκηση συνολικής εποπτικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος για την Attica Bank περιελάμβανε δύο συνιστώσες:

 

Α. διεξοδικό και λεπτομερή έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) και

 

Β. άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με προοπτικό χαρακτήρα (forward - looking Stress Test), με σκοπό την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας.

 

Σκοπός της άσκησης ήταν να εξετασθεί η ανθεκτικότητα της φερεγγυότητας της Attica Bank σε δύο υποθετικά σενάρια:

 

Το βασικό σενάριο που έχει ως προϋπόθεση Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 9,5%, και

 

Tο σενάριο δυσμενών εξελίξεων, που προϋποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 8%.

 

Με βάση τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, η Attica Bank παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές, χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας.

 

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

 

- η μετατροπή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 95,5 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξης 11,1% επί των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου και ποσοστό 9,4% επί των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου,

 

- η προσμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 104 εκατ. ευρώ που αναλογεί στις προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο που σχηματίσθηκαν την 30/06/2015 λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Το ποσό αυτό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης αντιπροσωπεύει ποσοστό 12,1% επί των κεφαλαιακών αναγκών του βασικού σεναρίου και ποσοστό 10,2% επί των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

 

Το σύνολο των ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης τελούν υπό την αξιολόγηση και έγκριση της εποπτικής αρχής. Εάν προσμετρηθούν οι ενέργειες αυτές, το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών δύναται να περιορισθεί σημαντικά.

 

Εντός της πρώτης εβδομάδας του μηνός Νοεμβρίου 2015, η Attica Bank θα υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς τις ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης στις οποίες θα προβεί για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών. Στη συνέχεια, μετά την αξιολόγηση του σχεδίου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίσει και το τελικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών.

 

Η καταχώρηση στις οικονομικές καταστάσεις του Α’ εξαμήνου 2015 πολύ μεγάλου ύψους προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της τάξης των 513 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος όπως αποτυπώθηκαν και με την άσκηση για τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review) που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε πολύ χαμηλά επίπεδα σημαντικά κάτω από το ελάχιστο όριο που έχει τεθεί από την εποπτική αρχή. Σημειώνεται όμως ότι και μετά τον σχηματισμό των προβλέψεων τόσο τα ονομαστικά, όσο και τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου εξακολουθούν να είναι θετικά.

 

Μέχρι την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας και την αποκατάσταση των δεικτών της κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την εποπτική αρχή, για τον καθορισμό και την πορεία υλοποίησης των ενεργειών που έχουν καθορισθεί για το σκοπό αυτό, υποκείμενη σε ειδικό έλεγχο.

 

Για τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης έτους 2015 για την Attica Bank που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

 

«Το σημείο από το οποίο ξεκινάει η προσπάθεια της Attica Bank για την κεφαλαιακή της θωράκιση είναι αναμφίβολα διαφορετικό. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα αποτελέσει την αφετηρία για τη θεμελίωση της διακριτής αναπτυξιακής της πορείας, ως μια τράπεζα σύγχρονη, καινοτόμα, ευέλικτη, φιλική, και αποτελεσματική. Η Τράπεζα δεν είχε ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 434 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί για την κάλυψη των αναγκών που είχαν προκύψει βάσει του δυσμενούς σεναρίου (ελάχιστο όριο δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας 5,5%) της προηγούμενης άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων που είχε διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος το 2014, με αναφορά τα οικονομικά στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2013.

 

Συνεπώς, το ύψος των κεφαλαίων των 434 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στο ύψος της κεφαλαιακής υστέρησης που προέκυψε από την συνολική αξιολόγηση που διεξήγαγε η εποπτική αρχή το έτος 2015 με στοιχεία αναφοράς της 30/06/2015. Το ύψος των σημερινών κεφαλαιακών αναγκών με βάση την αξιολόγηση του έτους 2015 από την Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζεται σε 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο (ελάχιστο όριο δείκτη CET1 9,5%) και σε 1.021 εκατ. ευρώ στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων (ελάχιστο όριο δείκτη CET1 8% έναντι 5,5% στο αντίστοιχο σενάριο της άσκησης του 2014), χωρίς μάλιστα να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας.

 

Όλα τα στοιχεία της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε επίπεδο δομών, οργάνωσης και λειτουργίας όσο και τον επιτυχή στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθείται, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού , κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην επαναφορά της σε οργανική κερδοφορία και αυξανόμενη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.

 

Η Τράπεζα με την ενεργή στήριξη και εμπιστοσύνη του βασικού της μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, των λοιπών μετόχων της, αλλά και προσελκύοντας νέα ιδιωτικά κεφάλαια με στρατηγικό κυρίως προσανατολισμό, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει το συνολικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που έχουν προκύψει από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι προϋποθέσεις για να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα υπάρχουν και θα ενισχυθούν. Σε περίπτωση μη επίτευξης όμως του στόχου της κάλυψης εξ ολοκλήρου των κεφαλαιακών αναγκών από ιδιωτικά κεφάλαια, η Τράπεζα, για το όποιο κεφαλαιακό έλλειμμα, θα εξαντλήσει τις σχετικές δυνατότητες του νέου πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, κάνοντας χρήση του.

 

Μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της η Τράπεζα θα είναι σε θέση να υποστηρίξει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία χρηματοδοτώντας, κυρίως υγιείς επιχειρήσεις στους κλάδους που θα οδηγήσουν την ανάπτυξη τα επόμενα έτη αλλά και νοικοκυριά. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και η συνεπακόλουθη αύξηση της ρευστότητας, θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις λειτουργίας της οικονομίας της χώρας και θα υποβοηθήσουν σημαντικά στην επαναφορά της στην ανάπτυξη.

 

Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα

 

Τα οργανικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 41,1 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 34,7 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.


Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2015 μετά τον σχηματισμό 513 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις διαμορφώθηκε σε ζημία 473,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 4,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 300,3 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,1 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 304,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.


Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 50,9 εκατ. ευρώ.


Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.


Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2015 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 30 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.056 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014.


Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 28% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.


Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 46,5 εκατ. ευρώ έναντι 50,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού Δημοσίου.


Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 75,7 εκατ. ευρώ έναντι 77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 1,7%.


Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων και αποσβέσεων για πιστωτικούς κινδύνους μειώθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 39,5 εκατ. ευρώ κατά την 30/06/2014.


Οι αμοιβές και τα εν γένει έξοδα προσωπικού, είναι μειωμένα κατά 1,4 εκατ. ευρώ περίπου και διαμορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015, έναντι 22,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2014, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 6,4%.


Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 11,5 εκατ. ευρώ περίπου στο εξάμηνο του 2015παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 8,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.


Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,56 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 21,3% σε σχέση με την 31/12/2014, λόγω των εκροών που σημειώθηκαν εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2015.


Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ για το εξάμηνο που έληξε την 30/06/2015.

 

 

πηγή: iefimerida.gr

Διαβάστηκε 147 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα