ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023 - 4:50:27π.μ.

banner468x60

10
Φεβρουαρίου

Πώς απαντά η ΕΥΔΑΠ στα δημοσιεύματα για το νέο έργο που ανέλαβε η «Διάτμηση»

«Η ΕΥΔΑΠ διενεργεί Ανοιχτούς Μειοδοτικούς Δημόσιους Διαγωνισμούς για την ανάθεση εργασιών επεμβάσεων και συστηματικών επενδύσεων στο δίκτυο της», τονίζει η διοίκηση της εταιρίας με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κατακύρωση από την ΕΥΔΑΠ εργολαβίας ύψους 5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία “Διάτμηση”.

Πιο αναλυτικά, η ΕΥΔΑΠ ξεκαθαρίζει τα εξής:

 

Καταρχήν  όπως είναι γνωστό η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 60% του πληθυσμού της χώρας.  Το δίκτυό της αποτελείται από περίπου 9.500 χλμ. αγωγών ύδρευσης και περίπου 6.000 χλμ. αγωγών αποχέτευσης που καλύπτουν ευρεία γεωγραφική περιοχή και έχουν κατασκευαστεί από τη δεκαετία του 1950 και ύστερα. Προκειμένου η Εταιρεία να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών της και την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της προς τους καταναλωτές, είναι επιβεβλημένες  οι ανακαινίσεις του υφισταμένου  δικτύου και οι κατά τόπον επεμβάσεις σε περιπτώσεις αστοχίας της λειτουργίας τους (εμφράξεις, θραύσεις  αγωγών, διαρροές κλπ.), καθώς και οι εργασίες συντήρησης αυτών, συνδέσεις νέων παροχών κ.ο.κ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των δικτύων της και την γεωγραφική περιφέρεια στην οποία εκτείνονται, είναι κατανοητό ότι είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις με ίδια μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό) της ΕΥΔΑΠ,  καθώς το προσωπικό της Εταιρείας δεν έχει ανανεωθεί από το έτος 2002 και βαίνει διαρκώς μειούμενο λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων.

 

Κατά συνέπεια, και βάσει του Νόμου περί Δημοσίων Έργων, η ΕΥΔΑΠ διενεργεί Ανοιχτούς Μειοδοτικούς Δημόσιους Διαγωνισμούς για την ανάθεση εργασιών επεμβάσεων και συστηματικών επενδύσεων στο δίκτυο της. Τα δημοπρατούμενα σήμερα έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί από το έτος 2013 όταν και με απόφαση της τότε Διοίκησης συστάθηκε Επιτροπή που αναμόρφωσε και βελτίωσε τα τεύχη Δημοπράτησης των αντίστοιχων εργολαβιών με αντικείμενο «Εργασίες στα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

 

Σημειώνεται ότι  παρά το ότι οι διαγωνισμοί αυτοί δεν είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς οι προϋπολογισμοί τους υπολείπονται του κατώτατου ορίου των 5.186.000 ευρώ, ποσό πάνω από το οποίο εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, η Εταιρεία με απόφασή της, τους υποβάλει σε Ευρωπαϊκές διατυπώσεις δημοσιότητας, προκειμένου αφενός να προσελκύσουν κατά το δυνατό, μεγαλύτερο αριθμό διαγωνιζομένων εταιρειών, αφετέρου να διασφαλιστεί η μέγιστη δημοσιότητα και διαφάνεια.

 

Ο αναφερόμενος στην Ερώτηση Διαγωνισμός προκηρύχθηκε με βάση τα τεύχη αυτά και δεν έχει ακόμα κατακυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

Τόσο σε αυτόν, όσο και σε δύο ακόμα πρόσφατους, παρόμοιους διαγωνισμούς που προηγήθηκαν, αναπτύχθηκε ουσιαστικός ανταγωνισμός αφού συμμετείχαν 12, 11 και 7 εταιρείες αντίστοιχα, τα δε ποσοστά έκπτωσης που προσφέρθηκαν σε όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς κλιμακώθηκαν μεταξύ 37% και 58%, με τέσσερις τουλάχιστον εταιρείες να έχουν προσφέρει ποσοστό έκπτωσης άνω του 50% στους δύο διαγωνισμούς και  άνω του 40% στον τρίτο.

 

Αυτά τα ποσοστά έκπτωσης θεωρούνται προφανώς συμφέροντα για την Εταιρεία με δεδομένο ότι από το έτος 2007 δεν έχουν αναθεωρηθεί τα τιμολόγια των Δημοσίων Έργων, βάσει των οποίων η Εταιρεία υποχρεωτικά δημοπρατεί τα δημόσια έργα, ενώ εν  τω μεταξύ  έχουν  μειωθεί  τα αντίστοιχα κόστη.

 

Εξάλλου, ήδη με την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπ’ αριθμ. 2/2016, κρίθηκε νόμιμη η κατακύρωση αποτελέσματος προηγούμενου διαγωνισμού  με προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης  57%, διαγωνισμού  για τον οποίο ομοίως, δεν ζητήθηκε «αιτιολόγηση υπερβολικά χαμηλής προσφοράς», αφού στο εσωτερικό δίκαιο (ν. 3669/2008)  δεν υπάρχει κανονιστική διάταξη που  να επιτρέπει την πρόσκληση σε αιτιολόγηση της προσφοράς.

 

Σημειώνεται ότι σε όλες τις υφιστάμενες εν εξελίξει (6) εργολαβίες της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, οι αναθέσεις των οποίων έχουν στο σύνολό τους κριθεί νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εργασίες υλοποιούνται με ποσό έκπτωσης που κυμαίνεται από 57,65% έως 68,20%. Παρά τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, σε κανέναν από τους διαγωνισμούς σποραδικών επεμβάσεων που διαχρονικά διενεργεί η ΕΥΔΑΠ, δεν έχουν σημειωθεί υπερβάσεις του προϋπολογισμού και όλες  ανεξαιρέτως οι εργολαβίες  έχουν υλοποιηθεί - εκτελεστεί εντός των ορίων του αρχικά προβλεφθέντος προϋπολογισμού τους.

 

Παράλληλα σημειώνεται πως η ΕΥΔΑΠ τηρεί με τη δέουσα αυστηρότητα όλους του κανόνες διαφάνειας και διαύγειας, που διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης μιας εργολαβίας. Αρχικά, ορίζεται με κλήρωση η Επιτροπή Διεξαγωγής του εκάστοτε Διαγωνισμού, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της ορθής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει όλα τα σχετικά με το Διαγωνισμό έγγραφα που προσκομίζουν οι υποψήφιοι και ανακηρύσσει μειοδότη με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση που έχει κατατεθεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μειοδότη λόγω μεγάλης έκπτωσης.   Στο διαγωνισμό για  το έργο «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας του τομέα Πειραιά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» η εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ έχει ανακηρυχτεί μειοδότρια από την Επιτροπή Διαγωνισμών, αποτέλεσμα το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο είναι υποχρεωμένο να το εγκρίνει εφόσον δεν υπάρξει κάποιος νόμιμος λόγος αποκλεισμού. Η όλη διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όπως και όλων των διαγωνισμών, ήταν διάφανη, πράγμα που καταδεικνύεται τόσο από την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής όσο και από το γεγονός ότι καμία από τις υπόλοιπες 6 εταιρείες που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό δεν υπέβαλλε ένσταση.

 

Σε ό,τι αφορά στις τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες της Εταιρείας ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ, το συγκεκριμένο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο έρευνας της ΕΥΔΑΠ. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η εν λόγω εταιρεία συμμετείχε στο Διαγωνισμό προσκομίζοντας τα κατά το νόμο και τα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων αναγκαία δικαιολογητικά, όπως η ενημερότητα του πτυχίου της καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του ότι είναι φορολογικά  ενήμερη  και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότρια.

 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι υφιστάμενες 6 εργολαβίες υλοποιούνται με έκπτωση που κυμαίνεται από 57,65% έως 68,20%. Επομένως, η έκπτωση 59% της συγκεκριμένης εργολαβίας δε μπορεί να θεωρηθεί «ασυνήθιστα χαμηλή».

 

Παλαιότερες υποθέσεις που ανάγονται στο έτος 2003 έχουν ήδη διερευνηθεί από τις προηγούμενες Διοικήσεις της Εταιρείας. Ο δε κύριος Γεώργιος Καραγιάννης τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων πριν την ανάληψη καθηκόντων από τη σημερινή Διοίκηση της Εταιρείας.  Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των διαγωνισμών, κανένας από τους Γενικούς Διευθυντές δε λαμβάνει μέρος στην επιλογή του αναδόχου. Η επιλογή γίνεται με αυστηρά αντικειμενικό και διαφανή τρόπο από την εκάστοτε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία αποφασίζεται μετά από κλήρωση και στην οποία συμμετέχουν στελέχη αντίστοιχων ειδικοτήτων της Εταιρείας. Την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία επιλέγεται με όλους τους κανόνες διαφάνειας και είναι υπόλογος προς τη Διοίκηση της Εταιρείας μέσω ελέγχων των αρμόδιων Οργάνων της.

 

 

πηγή: newsbeast.gr

Διαβάστηκε 120 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr είναι ένα site, που φιλοδοξεί να δώσει στους αναγνώστες του αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές, παραποιήσεις και σκοπιμότητες...

Διαβάστε περισσότερα