ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 - 3:11:47π.μ.
02
Φεβρουαρίου

Κατάρτιση Προϋπολογισμού

Κατηγορία Marketing

Τό σεμινάριο άπευθύνεται κυρίως σέ στελέχη οίκονομικής κατευθύνσεως άλλά καί σε στελέχη άλλων τμημάτων πού ένδεχομένως έμπλεκονται στήν κατάρτιση προυπολογιστικών καταστάσεων τού τμήματός τους.

Σκοπός:
Τού σεμιναρίου είναι ή μεθοδική παρουσίαση τών βασικών άρχών πού διέπουν την σύνταξη τού προυπολογισμού καί τών βασικών παραμέτρων πού όδηγούν στήν όλοκλήρωσή του καί στήν έφαρμογή του. Μέ τήν όλοκλήρωση τού προγράμματος οί συμμετέχοντες θά είναι σέ θέση νά σχεδιάσουν , νά έφαρμόσουν καί νά παρακολουθήσουν μέ έπιτυχία τον προυπολογισμό.


Συνοπτικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

    ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
    Ορισμός
    Πλεονεκτηματα
    Αναγκαιότητα
    Περιορισμοί στούς όποιους υπόκεινται οί προυπολογισμοί
    Αναφορά στίς βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός
    Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακας Διαθέσεως Κερδών ,Προσάρτημα κλπ)

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

    Ηγεσία
    Καθορισμός σκοπού / έπιστολή πρός τά τμήματα πού συμμετέχουν στήν
    κατάρτιση
    Καθορισμός στόχων – έπιχειρηματικών , χρηματοοικονομικών ,έπενδυτικών
    Καταμερισμός εύθυνών γιά τήν προετοιμασία
    Στάδια προυπολογιστικής διαδικασίας
    Σκοποί τής προυπολογιστικής διαδικασίας
    Διάρθρωση προυπολογιστικής διαδικασίας
    Μηνιαία κατανομή καί άναγκαιότητα αύτής

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – MARKETING PLAN

    Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων
    Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων
    Διάκριση πωλήσεων μετρητοίς καί πωλήσεων με πίστωση
    Feedback Διευθυντικών Στελεχών
    Κλαδική άνάλυση
    Στατιστική άνάλυση
    Προσδιορισμός άγοράς
    Προσδιορισμός κόστους
    Παράγοντες πού έπηρεάζουν τίς πωλήσεις
    Στρατηγική Marketing
    Καθορισμός μικτών περιθωρίων κέρδους
    Ο προυπολογισμός πωλήσεων ώς έργαλείο έλέγχου

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

    Διάκριση σταθερών καί μεταβλητών δαπανών
    Σταθερός / έλαστικός προυπολογισμός δαπανών
    Κόστος πρώτων ύλών καί βήματα προετοιμασίας
    Διαδικασία παραγωγής ( παραγωγή πιστωτικών καρτών κλπ)
    Επίδραση έποχικότητος
    Κόστος έργασίας
    Αμεση καί Εμμεση έργασία
    Σύγκριση κόστους καί όγκου παραγωγής (τραπεζικά καταναλωτικά προιόντα)
    Ανάλυση Νεκρού Σημείου


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Προυπολογισμός δαπανών προώθησης προιόντων
Μισθοί καί προμήθειες πωλητών
Διακίνηση καί παράδοση έμπορευμάτων
Βήματα πού άκολουθούμε στήν κατάριση τού προυπολογισμού δαπανών διάθεσης
Γενικά καί Διοικητικά έξοδα
Μισθοί καί λοιπές δαπάνες μισθοδοσίας
Εκτακτα καί Ανόργανα έξοδα καί έσοδα

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ( ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

    Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
    Μακροπρόθεσμες προβέψεις άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
    Συνοπτική παρουσίαση άξιολόγησης έπενδυτικών σχεδίων
    Γραπτή άνάλυση πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων τού προυπολογισμού άναγκών σέ κεφαλαιακές άνάγκες
    Ελεγχος τών προτεινομένων προτάσεων

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

    Σημασία κατάρτισης ταμειακού προγράμματος
    Πρόβλεψη είσπράξεων καί πληρωμών σέ χρηματικές μονάδες
    Προυπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών καί χρηματοοικονομικών μεγεθών
    Προυπολογισμός άναγκών σέ δανειακά κεφάλαια
    Ανάλυση μεθόδου προσδιορισμού άναγκών πρόσθετων κεφαλαίων λόγω άλλαγής τής πιστωτικής πολιτικής καί λόγω μεταβολής τού όγκου πωλήσεων

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

    Σύνταξη προυπολογιστικής καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως
    Σύνταξη Προυπολογιστικού Ισολογισμού
    Αναφορά σέ βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

    Σύνταξη συγκεντρωτικού προύπολογισμού
    Η σημασία τής καθολικής συμμετοχής τών έμπλεκομένων στελεχών στήν
    Διαδικασία προετοιμασίας τού Προυπολογισμού
    Προσδιορισμός καί σημασία τών άποκλίσεων (πραγματικά / προυπολογιστικά)
    Ελεγχος προυπολογισμού πωλήσεων
    Ελεγχος προυπολογισμού λειτουργικών δαπανών
    Ελεγχος προυπολογισμού κεφαλαιακών δαπανών
    Σύνταξη έκθέσεως πρός τήν Διοίκηση γιά τήν πορεία τού Προυπολογισμού
    Περιεχόμενο καί μορφή έκθέσεων προυπολογισμού
    Βαθμός έπίτευξης τού προυπολογιστικού έλέγχου

 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FORECAST

    Σημασία κατάρτισης ένδιαμέσων προυπολογισμών
    Πότε πρέπει νά καταρτίζονται
    Τί στόχους έχουμε
    Πόυ άποβλέπουν οί ένδιάμεσες προυπολογιστικές καταστάσεις

 

Εισηγητής/ές: Γαρουφάλης Κων/νος


Διάρκεια: 12 Ώρες
Κόστος: 320€
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 19,20,21/6
Ημερομηνία έναρξης: 19/6/2017
Ώρες διεξαγωγής: 17:00-21:00
Πόλη: Αθήνα

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστηκε 322 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr μετά από δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας είναι ένα site που βοηθάει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί και συναρπάζει τους αναγνώστες του παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα