ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 - 10:29:05μ.μ.
09
Μαΐου

IT security: Μεθοδολογίες - Εργαλεία - Συμβουλές εφαρμογής

Κατηγορία Πληροφορικής

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές, καθώς και αναλυτικές Διαδικασίες, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πάσης φύσεως πληροφοριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε σύγχρονη Επιχείρηση.

Περιγράφονται επίσης τα Best Practices για την ασφάλεια Hardware (υπολογιστών και δικτύων) και σχετικές Τεχνικές Οδηγίες για έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογραφία, φυσική ασφάλεια και περιβάλλον, ασφάλεια λειτουργιών και επικοινωνιών, διαχείριση περιστατικών ασφαλείας καθώς επίσης και Οδηγίες που αφορούν την προστασία των ιστοσελίδων απο κακόβουλες επιθετικές ενέργειες (hackers) και το πώς αυτή επιβεβαιώνεται μέσω ειδικών δοκιμών (Penetration Test).

 

Παράλληλα, παρουσιάζονται τρόποι εφαρμογής των μεθοδολογιών και Διαδικασιών αυτών, μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 27001, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας.

 

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα απαιτούμενα βήματα συμμόρφωσης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Εισαγωγή – Δημιουργία Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφορικής

    Ορισμοί Ασφάλειας Πληροφορικής
    Κίνδυνου και Απειλές, Είδη και κίνητρα των εισβολέων
    Προστασία από Απειλές και Κινδύνους
    Πώς να αντιμετωπίσετε τα επιχειρησιακά εγκλήματα
    Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ασφάλειας Πληροφορικής

 

Β. Πρότυπο ISO 27001 – IT RISK MANAGEMENT

    Εισαγωγή στο ΙΤ Security και στο ISO 27001
    Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων ΙΤ
    Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων
    Απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων με βάση το πρότυπο ISO 27001

 

Γ. Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής

    Μεθοδολογία και βήματα Εκπόνησης Στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφορικής
    Προετοιμασία για τη Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής
    Δημιουργία Οράματος Ασφάλειας Πληροφορικής
    Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

 

Δ. Διοικητικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής

    Εταιρικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής
    Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
    Μέτρα Διακυβέρνησης Πληροφορικής
    Πολιτικές, Διαδικασίες και Πρότυπα Πληροφορικής
    Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου Πληροφορικής

 

Ε. Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφορικής

    Σχέδιο Δράσης Οργάνωσης της Ασφάλειας Πληροφορικής
    Υπευθυνότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης
    Ρόλος του Διευθυντή Ασφάλειας Πληροφορικής
    Ομάδα Ασφάλειας Πληροφορικής

 

ΣΤ. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφορικής

    Εγχειρίδιο Ασφάλειας Πληροφοριών
    Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
    Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών
    Πολιτική Διαχείρισης Δικτύου και Διαδικτύου
    Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

 

Ζ. Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας Πληροφορικής

    Μηχανισμοί φυσικής ασφάλειας πληροφορικής
    Εξωτερική Περίφραξη και Φύλακες Ασφαλείας
    Επιλογή Χώρου Κατασκευής Κέντρου Δεδομένων
    Διαδικασία και Μητρώο Επισκεπτών στο Κέντρο Δεδομένων
    Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

 

Η. Μέτρα Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

    Φάσεις Ένταξης Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής
    Προετοιμασία της Ανάπτυξης του Συστήματος
    Έναρξη της Ανάπτυξης του Συστήματος
    Δοκιμές Ασφάλειας

 

Θ. Μέτρα Τεχνικής (Λογικής) Προστασίας

    Μέτρα Λειτουργίας Υπολογιστικού Κέντρου Πληροφορικής
    Μέτρα Διαχείρισης Λογισμικού Συστήματος
    Μέτρα Διαχείρισης Προσωπικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Γραφείου

 

Ι: Μέτρα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

    Διαδικασία Διαχείρισης της Καταχώρησης Στοιχείων
    Διαδικασία Ανάπτυξης Προγραμμάτων για την Διαχείριση της Καταχώρησης
    Διαδικασίa Ανάπτυξης Προγραμμάτων για τον Έλεγχο Επεξεργασίας Κινήσεων

 

ΙΑ. Μέτρα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής

    Διαδικασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας
    Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
    Σχέδιο Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής
    Πολιτική και Διαδικασίες Αντιγραφής

 

ΙΒ. Μέτρα Προστασίας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Δολιοφθοράς

    Μέτρα Ελέγχου και Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
    Σαμποτάζ Πληροφορικής
    Βιομηχανική Κατασκοπεία

 

ΙΓ. Σύστημα Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής

    Διαδικασία Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής
    Καθορισμός της στρατηγικής παρακολούθησης
    Καθιέρωση του προγράμματος παρακολούθησης
    Καθιέρωση της συχνότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης

 

ΙΔ. Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Πληροφορικής

    Πλαίσιο Αξιολόγησης Απόδοσης
    Σχεδίαση και Εφαρμογή Λειτουργικών Scorecards
    Η Στρατηγική Εφαρμογής Λειτουργικών Scorecards για την Ασφάλεια Πληροφορικής

 

ΙΕ. Έλεγχος Πληροφορικής

    Μεθοδολογία Ελέγχου Πληροφορικής
    Σχεδιασμός Ελέγχου
    Εκτέλεση Ελεγκτικών Εργασιών
    Λογισμικό Ελέγχου

 

Κ. Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679

    Αρχές και Απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού
    Μέτρα Διασφάλισης
    Βήματα Συμμόρφωσης

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Ολοκληρωμένος Πίνακας Αξιολόγησης των Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής με σημεία ελέγχου εστιασμένα στον Τομέα της Ασφάλειας, καθώς και Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 27001, ενώ μέσω της ιστοσελίδας μας, θα έχουν για ένα έτος τη δυνατότητα online υποστήριξης στα θέματα του σεμιναρίου.

 
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

    Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
    Θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων
    Θα είναι σε θέση να ελέγχουν - αξιολογούν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφορίας με τα κατάλληλα εργαλεία
    Θα αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα αποτροπής
    Θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013, με παραδείγματα και διαδικασίες που θα τους δοθούν
    Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στον τομέα της πληροφορικής , επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, την ενδεδειγμένη για τα δεδομένα της Επιχείρησής τους
    Θα είναι σε θέση να υλοποιούν δοκιμές ασφαλείας για την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Ασφαλείας που έχουν εγκαταστήσει
    Θα έχουν στη διάθεσή τους Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας του Hardware
    Θα έχουν στη διάθεσή τους Τεχνικές Οδηγίες για την προστασία των ιστοσελίδων απο κακόβουλες εισβολές καθώς και Οδηγίες για το Penetration Test
    Θα ενημερωθούν για τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα βήματα συμμόρφωσης

 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στη Διοίκηση, στα στελέχη ΙΤ και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.


ΕΙΣΗΓΗΤEΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε Έργα Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Ποιότητας, ιδιαιτέρως του ISO 27001:2013. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα.

Παναγιώτης Σταθόπουλος, ΙΤ Manager, με σημαντική εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής, καθώς και στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στο IT Security και στο πρότυπο ISO 27001:2013.


ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

    Εγχειρίδιο «IT SECURITY» σε ηλεκτρονική μορφή
    Η παρουσίαση του σεμιναρίου
    Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001
    Access Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT
    Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
    Βεβαίωση Παρακολούθησης
    Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
    Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστηκε 576 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr μετά από δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας είναι ένα site που βοηθάει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί και συναρπάζει τους αναγνώστες του παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα