ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ :
giweather joomla module
Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024 - 9:10:26π.μ.
18
Απριλίου

IT Security: Mεθοδολογίες - Εργαλεία - Συμβουλές Εφαρμογής

Κατηγορία Πληροφορικής

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές, καθώς και αναλυτικές Διαδικασίες, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πάσης φύσεως πληροφοριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε σύγχρονη Επιχείρηση.

Παράλληλα, παρουσιάζονται τρόποι εφαρμογής των μεθοδολογιών και Διαδικασιών αυτών, μέσα από τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 27001, το οποίο προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την συνεπή εφαρμογή των πολιτικών ασφαλείας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Α. Εισαγωγή – Δημιουργία Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Ορισμοί Ασφάλειας Πληροφορικής
    Κίνδυνου και Απειλές, Είδη και κίνητρα των εισβολέων
    Προστασία από Απειλές και Κινδύνους
    Πώς να αντιμετωπίσετε τα επιχειρησιακά εγκλήματα
    Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ασφάλειας Πληροφορικής

 

Β. Πρότυπο ISO 27001 – IT RISK MANAGEMENT

 

    Εισαγωγή στο ΙΤ Security και στο ISO 27001
    Μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνων ΙΤ
    Εργαλεία αξιολόγησης κινδύνων
    Απαιτήσεις αξιολόγησης κινδύνων με βάση το πρότυπο ISO 27001

 

Γ. Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Μεθοδολογία και βήματα Εκπόνησης Στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφορικής
    Προετοιμασία για τη Στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικής
    Δημιουργία Οράματος Ασφάλειας Πληροφορικής
    Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

 

Δ. Διοικητικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Εταιρικά Μέτρα Υποστήριξης Ασφάλειας Πληροφορικής
    Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού
    Μέτρα Διακυβέρνησης Πληροφορικής
    Πολιτικές, Διαδικασίες και Πρότυπα Πληροφορικής
    Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου Πληροφορικής

 

Ε. Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Σχέδιο Δράσης Οργάνωσης της Ασφάλειας Πληροφορικής
    Υπευθυνότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης
    Ρόλος του Διευθυντή Ασφάλειας Πληροφορικής
    Ομάδα Ασφάλειας Πληροφορικής

 

ΣΤ. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Εγχειρίδιο Ασφάλειας Πληροφοριών
    Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
    Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών
    Πολιτική Διαχείρισης Δικτύου και Διαδικτύου
    Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

 

Ζ. Μέτρα Φυσικής Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Μηχανισμοί φυσικής ασφάλειας πληροφορικής
    Εξωτερική Περίφραξη και Φύλακες Ασφαλείας
    Επιλογή Χώρου Κατασκευής Κέντρου Δεδομένων
    Διαδικασία και Μητρώο Επισκεπτών στο Κέντρο Δεδομένων
    Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

 

Η. Μέτρα Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής

 

    Φάσεις Ένταξης Ασφάλειας στην Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής
    Προετοιμασία της Ανάπτυξης του Συστήματος
    Έναρξη της Ανάπτυξης του Συστήματος
    Δοκιμές Ασφάλειας

 

Θ. Μέτρα Τεχνικής (Λογικής) Προστασίας

 

    Μέτρα Λειτουργίας Υπολογιστικού Κέντρου Πληροφορικής
    Μέτρα Διαχείρισης Λογισμικού Συστήματος
    Μέτρα Διαχείρισης Προσωπικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Γραφείου

 

Ι: Μέτρα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων

 

    Διαδικασία Διαχείρισης της Καταχώρησης Στοιχείων
    Διαδικασία Ανάπτυξης Προγραμμάτων για την Διαχείριση της Καταχώρησης
    Διαδικασίa Ανάπτυξης Προγραμμάτων για τον Έλεγχο Επεξεργασίας Κινήσεων

 

ΙΑ. Μέτρα Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής

 

    Διαδικασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας
    Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
    Σχέδιο Επαναφοράς Συστημάτων Πληροφορικής
    Πολιτική και Διαδικασίες Αντιγραφής

 

ΙΒ. Μέτρα Προστασίας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Δολιοφθοράς

 

    Μέτρα Ελέγχου και Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
    Σαμποτάζ Πληροφορικής
    Βιομηχανική Κατασκοπεία

 

ΙΓ. Σύστημα Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής

 

    Διαδικασία Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφορικής
    Καθορισμός της στρατηγικής παρακολούθησης
    Καθιέρωση του προγράμματος παρακολούθησης
    Καθιέρωση της συχνότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης

 

ΙΔ. Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Πληροφορικής

 

    Πλαίσιο Αξιολόγησης Απόδοσης
    Σχεδίαση και Εφαρμογή Λειτουργικών Scorecards
    Η Στρατηγική Εφαρμογής Λειτουργικών Scorecards για την Ασφάλεια Πληροφορικής

 

ΙΕ. Έλεγχος Πληροφορικής

 

    Μεθοδολογία Ελέγχου Πληροφορικής
    Σχεδιασμός Ελέγχου
    Εκτέλεση Ελεγκτικών Εργασιών
    Λογισμικό Ελέγχου

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Ολοκληρωμένος Πίνακας Αξιολόγησης των Συστημάτων και Υποδομών Πληροφορικής με σημεία ελέγχου εστιασμένα στον Τομέα της Ασφάλειας, καθώς και Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 27001, ενώ μέσω της ιστοσελίδας μας, θα έχουν για ένα έτος τη δυνατότητα online υποστήριξης στα θέματα του σεμιναρίου.

 
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 

    Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών


    Θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνων


    Θα είναι σε θέση να ελέγχουν - αξιολογούν αποτελεσματικά τη λειτουργία ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφορίας με τα κατάλληλα εργαλεία


    Θα αξιοποιήσουν ένα Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, που τους παρέχεται, προκειμένου να εντοπίσουν τις ελλείψεις της εταιρείας τους και να λάβουν μέτρα αποτροπής


    Θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013, με παραδείγματα και διαδικασίες που θα τους δοθούν


    Θα είναι σε θέση να εκπονήσουν Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στον τομέα της πληροφορικής , επιλέγοντας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, την ενδεδειγμένη για τα δεδομένα της Επιχείρησής τους


    Θα είναι σε θέση να υλοποιούν δοκιμές ασφαλείας για την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήματος Ασφαλείας που έχουν εγκαταστήσει

 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Το σεμινάριο απευθύνεται στη Διοίκηση, στα στελέχη ΙΤ και σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των ΙΤ Συστημάτων της εταιρείας.


ΕΙΣΗΓΗΤEΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Ιωάννης Κυριαζόγλου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με τεράστια εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής, Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής, με 35ετή εμπειρία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Καναδά, με πλούσιο συγγραφικό έργο σε θέματα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης και Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής. Θεωρείται ο κορυφαίος στην Ελλάδα ειδικός σε θέματα Πληροφορικής.

 

Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης και ειδικά στην εγκατάσταση Συστημάτων ISO 27001 σε πληθώρα επιχειρήσεων.

 
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 

    Εγχειρίδιο «IT SECURITY»


    Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή


    Υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος κατά ISO 27001


    Access Διαχείρισης Περιστατικών – Προβλημάτων Ασφάλειας IT


    Εργαλείο Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων


    Βεβαίωση Παρακολούθησης


    Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 450 ευρώ

 

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

 

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.


Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 17 Μαίου 2016

 

Πληροφορίες


Τηλέφωνο
210 8145 518


Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    


Τόπος υλοποίησης σεμιναρίου
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19, Αθήνα


Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ευγενία Μιχαλοπούλου

 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστηκε 679 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πολιτιστικο Σωματειο «οι κορυφαιοι»

Ποιοι Ειμαστε

Το mcnews.gr μετά από δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας είναι ένα site που βοηθάει, ενημερώνει, ψυχαγωγεί και συναρπάζει τους αναγνώστες του παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα